«Нұр-Сұлтан қаласының онкологтар және радиологтар альянсы» қоғамдық бірлестігінің

ЖАРҒЫСЫ

1. АТАУЫ ЖӘНЕ ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНЫ

1.1. «Нұр-Сұлтан қаласының онкологтар және радиологтар альянсы» қоғамдық бірлестігі (мәтін бойынша бұдан әрі – «Бірлестік») азаматтарддың ерікті бірлестігі нәтижесінде құрылды және кәсіби онкологтар мен раиологтардың, сондай-ақ олардың өздерінің кәсіби мүдделерін қорғау және білдіру мақсатында әрекет ететін басқа да мамандарды біріктіретін қоғамдық бірлестік түріндегі коммерциялық емес ұйым болып табылады.

1.2.Бірлестік осы Жарғының негізінде, Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтык Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық келісіміне сәйкес, оның мүшелерінің тең құқықтығы, заңдылық, өзін-өзі басқару, есеп беру және оның қызметінің жариялылығы қағидаларының негізінде құрылды және әрекет етеді.

1.3. Мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Нұр-Сұлтан қаласының онкологтар мен радиологтар альянсы» қоғамдық бірлестігі; орыс тілінде: общественное объединение «Альянс онкологов и радиологов города Нур-Султан».

Мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы: «Нұр-Сұлтан қаласының онкологтар мен радиологтар альянсы» ҚБ; орыс тілінде: ОО «Альянс онкологов и радиологов города Нур-Султан».

1.4. Бірлестік Қазақстан Республикасыныңзаңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, оқшауланған мүлкі бар, дербес балансы және банк шоттары, өзінің атауы көрсетілген дөңгелек мөpi, және басқа да деректемелері бар, осы қызметке байланысты құқықтарды өзінеқабылдаған міндеттемелерді орындайды және құқықтарды пайдаланады, өзінің атынан шарттар жасай алады,мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болады, сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға бола алады.

1.5. Бірлестік Қазақстан Республикасының заңнамасы шегінде оның мүшелеріне берген құқықтарына ие болады.

1.6. Бірлестік өзқызметін Нұр-Сұлтан қаласының аумағында жүргізеді және жергіліктімәртебеге ие.

1.7. Бірлестік өзінің Жарғысымен және Қазақстан Республикасының  заңнамасы берген уәкілеттердің шеңберінде әрекет ететін басшы органдары арқылы құқықтарға ие болады және өзіне міндеттер қабылдайды. Қоғамдық бірлестіктердің жарғылық мақсаттарды icкe асыру үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген  заңнамасы белгіленген келесілерге құқығы бар:

- Белгіленген заңнама тәртібімен банктерде шот ашуға;

- Ұйымның мемлекеттік және орыс тілдерінде толық атауы бар мөрі, мөртаңбалары және бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген эмблемасы (нышаны) болуына;

- Меншігінде немесе жедел басқаруында оқшауланған мүлкі, сондай-ақ дербес балансы мен сметасы болуына;

- Мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелену және жүзеге асыруға;

- Егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе, басқа заңды тұлғаларды құруға;

Филиалдар мен өкілдіктер ашуға;

- Қауымдастықтар мен одақтарға кіруге, сондай-ақ олардың қызметіне қатысуға;

- Жарғыда көзделген мақсаттарды жүзеге асыруға қаражатты пайдалануға;

- Сотта талапкер және жауапкер болуға;

- Өз қызметі туралы ақпаратты таратуға;

- Соттарда және басқа да мемлекеттік органдарда, өзге де қоғамдық бірлестіктерде өз мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін білдіруге және қорғауға;

- Бұқаралық ақпарат құралдарын құруға;

- Жиналыстар, митингілер, демонстрациялар, шерулер және пикеттер өткізуге;

- Баспа қызметін жүзеге асыруға;

- Халықаралық коммерциялық емес үкіметтік емес бірлестіктерге кіруге;

- Қоғамдық өмірдің түрлі мәселелері бойынша, азаматтық, жалпыұлттық бағдарламалар мен акциялар өткізу бойынша бастамалармен сөз сөйлеу, мемлекеттік билік органдарына ұсыныстар енгізуге;

- Бірлестіктің жарғылық қызметін жүзеге асыруға қажетті даму, әлеуметтік қамтамасыз етуге, шығармашыл жастарға көмек көрсетуге және басқа да қорлар құруға;

- Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға, өйткені бұл жарғылық міндеттерге қол жеткізу болып табылады;

-Әртүрлі мәдени-ағартушылық іс-шараларды өткізуге, қалалық, республикалық, халықаралық, конференциялар мен жиналыстар ұйымдастыруға;

- Мемлекеттік билік органдарының онкология және радиология саласындағы нормативтік құқықтық актілерді қабылдауы туралы ұсыныстармен сөз сөйлеуге, сондай-ақ заң жобаларын, өзге де нормативтік құқықтық актілерді талқылауға және дайындауға, онкология және радиология саласындағы қызмет мәселелері бойынша мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдерін әзірлеуге қатысуға;

- Мемлекеттік ұйымдардан, мекемелерден бірлестік мүшелерінің әлеуметтік құқықтары мен мүдделеріне қатысты ақпарат алуға;

- Онкология және радиология қызметінің мәселелері мен мәселелеріне қатысты мемлекеттік биліктің шешімдерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен және көлемде әзірлеуге қатысуға;

- Онкология саласындағы мемлекеттік даму бағдарламаларын әзірлеуге және жүзеге асыруға жәрдем көрсетуге;

- Мемлекеттік билік органдарында, қоғамдық ұйымдарда, ведомстволарда, мекемелер мен кәсіпорындарда онкологтар мен радиологтардың авторлық құқықтары мен мүдделерін қорғау мен өкілдік етуге көмек көрсетуге;

- Заңнамаға қайшы келмейтін басқа да құқықтарға ие болу.

1.8. Бірлестік міндетті:

- Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ Жарғыда көзделген нормаларды сақтауға;

- Белгіленген тәртіппен салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге;

- Өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауап беруге;

- Өз мүшелеріне олардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтын құжаттармен және шешімдермен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге;

- Ақша қаражатының түсуі мен жұмсалуы туралы өз мүшелерін хабардар етуге:

- Тіркеуші органды тұрақты жұмыс істейтін басшы органның орналасқан жерінің өзгеруі туралы және бірыңғай мемлекеттік тіркелімге енгізілген мәліметтер көлемінде басшылар туралыдеректерді хабардар етуге;

- өзінің қызметінде қазақстандық онкологтар мен радиологтардың дамуына, кадрларды дайындауға және өзмүшелерінің шығармашылыққызметі үшін жағымды жағдайларды жасауға көмектесуге;

- Өз мүшелерінің құқықтарын қорғау және мүдделерін қорғауға;

- Қазақстандық онкология мен радиологияның халықаралық беделін арттыруға жәрдемдесуге;

- Бірлестікке мүшелігін растайтын құжаттарды беруге;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

 

2.      БІРЛЕСТІКТІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ МЕН МАҚСАТЫ

2.1.   Бірлестік онкологтар мен радиологтар қауымдастығының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуді ұйымдастыруды қамтамасыз ету, бірлестік мүшелерінің жетістіктерін насихаттау, шығармашылық қызметті дамыту және тәжірибе алмасу, авторлық, сабақтас және еңбек құқықтарын, зияткерлік меншікті және өз мүшелерінің кәсіби мүдделерін қорғау, олардың қызмет жағдайларын жасау мен жақсартуға көмек көрсету мақсатында құрылды.

2.2.   Бірлестік қызметінің мәні болып табылатындар:

- онкология және радиология саласындағы қызметті дамыту, олардың кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында практикалық семинарлар, пікірталас клубтарын, көрмелерді, конкурстарды, өзге де іс-шараларды ұйымдастыруға көмек көрсету;

- онкология мен радиология жетістіктерін насихаттау, кәсіби білім мен әдістердіақпараттық-талдамалық мерзімді басылымдар (оның ішінде Интернет-басылымдар), буклеттер, каталогтар, өзге де материалдар басылымдары арқылы тарату;

- жалпы ұлттық және халықаралық маңызы бар бірыңғай мәдениет кешенінің бөлігі ретінде онкология мен радиологияны дамыту және насихаттау;

- ғылыми-зерттеу және ағартушылық қызмет;

- шығармашыл жастарды қолдау және онкология мен радиология үшін ең үздік кадрлар даярлауға жәрдемдесу;

- бірлестік ардагерлеріне қамқорлық жасау, әлеуметтік қорғалуы мен қамтамасыз етілуіне жәрдемдесу;

- онкология және радиология саласындағы мамандарды даярлауға, үздіксіз білім беруді дамытуға және біліктілігін арттыруға қатысу;

- онкология және радиология мәселелері бойынша қоғамдық пікірді зерттеу және қалыптастыру;

- мүшелер қызметінің мәдени - тұрмыстық материалдық жағдайларын жақсарту бойынша жұмысты ұйымдастыру әр түрлі меншік нысандарына негізделген шығармашылық шеберханалар мен кәсіпорындарды құруға және жүзеге асыруға жәрдемдесу біріктірілген;

- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру, өйткені бұл жарғылық міндеттерге қол жеткізу үшін қажет

 

3. ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

3.1.Бірлестіктің және оның басшы органдарының орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 010000

Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, Манас көшесі, 17

 

4. БАСҚАРУОРГАНДАРЫНЫҢҚҰРЫЛЫМЫ, ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ КОМПИТЕНЦИЯСЫ

4.1.   Бірлестіктің басқару органдары:

- жоғары басқару органы-бірлестік қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы бірлестік мүшелерінің жиналысы;

- атқарушы орган-бірлестіктің Жарғысымен жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған, бірлестіктің мүшесі Президент, вице-президенттер және басқарма мүшелері осы

органға есеп беретін мәселелерді қоспағанда, жиналыстар арасындағы кезеңде бірлестік қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асыратын басқарма;

- Бақылау органы-бірлестіктің басқару органдары сайлайтын тексеру комиссиясы.

4.2.         Бірлестікті басқарудың жоғары органы бірлестік мүшелерінің жиналысы болып табылады. Бірлестік мүшелерінің жиналысын жылына кемінде бір рет Басқарма шақырады. Конференцияны шақыру, күні, күн тәртібі және өткізу орны туралы бірлестік басқармасы оны шақырғанға дейін екі айдан кешіктірмей хабарлайды.

4.3.         Бірлестік басқармасының жоғары органының ерекше құзыретіне келесі сұрақтар жатады:

- Бірлестіктің құрылтай құжаттарын қабылдау, өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

- Бірлестікті ерікті түрде қайта ұйымдастыру және тарату;

- Бірлестікті басқару органының құзыретін, ұйымдастыру құрылымдарын анықтау;

- атқарушы органдардың қаржылық есептілігін ұсыну тәртібі мен мерзімділігін, сондай-ақ бақылау органының олардың нәтижелерін бекітуіне тексеру жүргізу тәртібін айқындау;

- заң актілерінде белгіленген шегінде бірлестіктің басқа заңды тұлғалардың қызметіне немесе құруға қатысуы туралы шешім қабылдау.

- Бірлестіктің жарғылық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталатын кәсіпорындар мен ұйымдарды құру туралы мәселелерді шешеді;

- Бірлестік қызметінің негізгі бағыттарын анықтау;

-Басқарма төрағасын (Президентін), вице-президенттерді, тексеру комиссиясын сайлап және мерзімінен бұрын босату, олардың есептерін тыңдау және бекіту;

- Басқарманың ұсынысы бойынша бірлестіктің құрметті мүшелерін сайлау;

- Қызметтің басқа да мәселелерін қарау.

4.4.Бірлестік мүшелерінің жиналысы, егер оған бірлестік мүшелерінің жалпы дауыс санының кемінде үштен екісі бар өкілдері қатысса, заңды болып саналады.

4.5. Бірлестік мүшелері жиналысының шешімдері ашық немесе жабық дауыс беру арқылы конференция қатысушыларының жай көпшілік дауысымен қабылданады, 6.3.1, 6.3.2. шешімдер қатысушылардың 2/3 дауысымен қабылданады.

4.6. Басқарма:

- Басқарма бірлестік қызметін жиналыс аралығындағы кезеңде басқаруды жүзеге асырады және бес жыл мерзімге сайланады.

- Бірлестік қызметінің бағдарламалары мен жобаларын қарау үшін мәселелерді шақырады және дайындайды;

- нұсқаулықтар мен ережелерді әзірлейді және бекітеді, сондай-ақБірлестік қызметінің мәселелері жөніндегі құрылымды белгілейді;

- мүшелік жарналардың мөлшерін белгілейді және шығыстар сметасын бекітеді;

- бірлестік мүшелерінің жиналысында қабылданған шешімдердің іске асырылуын қамтамасыз етеді;

- мүшелікке қабылдау туралы мәселелерді шешеді және Бірлестік құрамынан шығарады;

- жиналыстың қарауына Бірлестік Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар әзірлейді;

- Басқарма отырысы қажеттілігіне қарай, бірақ жарты жылда кемінде бір рет өткізіледі. Отырыс, егер оған оның құрамының жартысынан астамы қатысса, заңды болып табылады, ал шешім, егер оған қатысушылардың 50% - дан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі;

- Басқарма мүшелерінің ішінен бірлестік мүшелерінің жиналысы Басқарма Төрағасын (Президентті) сайлайды.

4.7.   Басқарма Төрағасы (Президент):

- басқарманы басқарады және Бірлестіктің жоғары лауазымды тұлғасы болып табылады.

- бірлестіктің бекітілген жобалары мен бағдарламалары және бірлестік мүшелері жиналысының шешімдерін орындау шеңберінде ағымдағы қызметті басқарады,

- Мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарда бірлестіктің мүддесін білдіреді, бірлестік атынан келісім-шарттар, шарттар және келісімдер жасайды, басқа заңды тұлғалармен қарым-қатынаста бірлестікті білдіреді;

- Бірлестік мүшелерінің жиналысына өзінің қызметі және бірлестік басқармасының жұмысы туралы есеп береді, бірлестіктің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері үшін бірлестік мүшелерінің жиналысы алдында жауап береді;

- банк мекемелерінде Бірлестік шоттарын ашады;

- Бірлестік атынан сенімхатсыз әрекет етеді, несиелерге иелік етуші болып табылады, қаржылық және басқа құжаттарға қол қояды;

- Басқарманың бекітуіне штаттық кесте мен лауазымдық нұсқаулықтарды ұсынады;

- Басқарманың келісімі бойынша штат кестесіне сәйкес Бірлестік қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;

- өз құзыреті шегінде бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулықтар шығарады;

- осы Жарғыға сәйкес Бірлестік қызметінің басқа да мәселелерін шешеді.

4.8.   Тексеру комиссиясы. Бірлестіктің қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін құрамында 3 адам бар жалпы жиналыс тексеру комиссиясын сайлайды.

4.9.   Тексеру комиссиясы үш жыл мерзімге сайланады. Тексеру комиссиясы жылына кемінде бір рет өткізеді және өз жұмысы туралы есепті конференцияның бекітуіне ұсынады.

4.10. Бірлестіктің жоғары басқару органының жұмысына қатысуға тікелей байланысты шығыстардың өтемақысын қоспағанда, оның жоғары басқару органының мүшелеріне оларға жүктелген функцияларды орындағаны үшін сыйақы төлеуді жүзеге асыруға құқығы жоқ.

4.11. Бірлестіктің жалданып жұмыс істейтін штаттағы қызметкерлеріне еңбек, сақтандыру, әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңдар қолданылады.

 

5. БІРЛЕСТІКТІҢ (ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ) МҮШЕЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1.   Бірлестік мүшелерінің құқығы:

- басқару органдарына сайлауға және сайлануға;

- Бірлестіктің қызметіне қатысты мәселелер бойынша Бірлестіктің басшы органдарының қарауына ұсыныстар енгізуге;

- Бірлестік қызметіне қатысты ақпарат алуға;

- Бірлестік мүшелері бірлестік құрамынан еркін шығуға құқылы;

- білікті консультация алуға;

5.2.   Бірлестік мүшелерінің міндеті:

- Бірлестік қызметіне қатысу, кіру және мүшелік жарналарды уақытылы енгізу;

- осы Жарғыны сақтау;

- Бірлестік іс-шараларына қатысу, кіру және мүшелік жарналарды уақытылы енгізу;

- Бірлестікке моральдық және материалдық залал келтіретін іс-әрекеттерге жол бермеу;

- Бірлестік алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді жәрдемдесу;

- Бірлестіктің басшы органдарының шешімдерін орындау;

5.3.   Бірлестік мүшелерінің олар Бірлестікке берген мүлікке, оның ішінде мүшелік, кіру жарналарына құқығы жоқ.

5.4.   Бірлестік мүшелері Бірлестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты Бірлестік өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

 

6. БІРЛЕСТІКТІҢ МҮШЕЛІГІНЕ ҚАБЫЛДАУДЫҢ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ

6.1.      Бірлестіктің қағидаттары мен мақсаттарын бөлісетін және оның Жарғысын мойындайтын Қазақстан Республикасының азаматтары Бірлестіктің мүшелері бола алады.

6.2.      Бірлестік мүшелігіне қабылдауды Бірлестік Басқармасы жазбаша өтініш негізінде жүргізеді.

6.3.      Бірлестік мүшелігіне қабылдау туралы шешімді Бірлестік Басқармасы, оның мүшелерінің кемінде жартысы қатысқан жағдайда, жай көпшілік дауыспен қабылдайды.

6.4.      Бірлестік мүшелерінен ерікті түрде шығу Басқарма шешімімен берілген өтініш негізінде бір ай ішінде жүзеге асырылады.

6.5.      Бірлестік мүшесінің осы Жарғының талаптарын бұзғаны үшін Бірлестік Басқармасының шешімі бойынша бірлестікке мүшелік:

- осы Жарғының ережелерін бұзғаны үшін;

- Бірлестікпен байланысты жоғалтқанына байланыстымүшелік жарналарды 3 жыл бойы жүйелі түрде төлемеген жағдайда;

- егер оның қызметі бірлестіктің мақсаттары мен міндеттеріне қайшы келсе;

- бірлестіктің мүлкі мен мүдделеріне моральдық залал келтіргені үшін. Бұл жағдайда ұйымдастырушы хатшы тиісті ұсыным жібереді, ал бірлестік басқармасы. Шығару туралы шешім Басқарма мүшелерінің білікті көпшілігімен (2/3 дауыс) қабылданады.

6.6. Бірлестіктің шығарылған мүшесі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сот тәртібімен Бірлестік Басқармасының шешіміне шағымдана алады.

 

7. БІРЛЕСТІКТІҢМҮЛКІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ КӨЗДЕРІ

7.1.         Бірлестіктің мүлкін материалдықбаланстағы құндылықтар мен қаржылық ресурстарды құрайды. Бірлестіктің меншігінде үй-жайлар, ғимараттар, тұрғын үй қоры, жабдықтар, мүкәммал, мәдени-ағартушылық және сауықтыруға бағытталған, ақшалай қаржы, акциялар және басқа да бағалы қағаздар, сондай-ақ осы Жарғыда көзделген қызметті қамтамасыз ету үшін қажетті өзге де мүліктер болуы мүмкін.

7.2. Бірлестік мүлкін қалыптастыру көздері:

- Бірлестік мүшелерінің кіру, мақсатты және мүшелік жарналары;

- әртүрлі ұйымдар мен жекелеген азаматтардың ерікті жарналары мен қайырмалдықтары;

- Жарғыға сәйкес бірлестік өткізетін дәрістер, көрмелер, қайырымдылық акциялар, аукциондар, лотереялар және Бірлестіктің басқа да іс-шаралар өткізуден түсетін түсімдер;

- гранттар түріндегі қаржылық көмек;

- өндірістік және басқа да рұқсат етілген шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс;

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қаражаттар мен түсімдер.

7.3.         Бірлестікке түскен барлық ақша, соның ішінде Бірлестік мүшелерінің жарналары, сондай-ақ қызметтен түскен таза табыс Бірлестіккежәне жарғылық мақсаттарға жібереді.

7.4. Түскен қаражат пен жарналар есебінен, алынған таза кіріс Бірлестіктің қажетті экономикалық қорларының қызметі үшін, оның ішінде еңбекақы төлеу қоры және өкілдік қорға құрылады.

7.5. Бірлестік мүшелерінің өздері берген мүлікке, оның ішінде мүшелік жарналарға құқығы жоқ. Олар мүше ретінде қатысатын Бірлестіктің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал Бірлестік өз мүшелерінің міндеттемелеріне жауап бермейді. Қоғамдық бірлестіктердің меншігі Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалады.

7.6.   Жарғылық мақсаттарға қол жеткізуге қызмет ететіндіктен, Бірлестіккәсіпкерлік қызметті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

7.7.   Кәсіпкерлік қызметтен - қоғамдық бірлестіктерден түскен табыстар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес салық салуға жатады.

Бірлестіктің кәсіпкерлік қызметінен түскен табыстар бірлестік мүшелері арасында қайта бөлінбейді және жарғылық мақсаттарға қол жеткізу үшін пайдаланылуы тиіс. Бірлестіктердің өз қаражатын қайырымдылық мақсаттарға пайдалануына жол беріледі.

 

8. БІРЛЕСТІКТІҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ

8.1.         Бірлестіктің Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар оның жоғары органының шешімі бойынша енгізіледі. Қордың Жарғысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу, егер оған Жарғыда құқық берілсе, Қордың басқару органы енгізеді.

8.2.         Бірлестік Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсынысты Бірлестіктің барлық мүшелері енгізе алады:

осы мәселе бойынша соңғы шешімді бірлестік мүшелерінің жиналысымен, қатысушылардың 2/3 көпшілігімен қабылдайсыз.

8.3.         Қабылданған өзгерістер мен толықтырулар тәртібі мен мерзімдері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіпте тіркеледі.

 

9. БІРЛЕСТІКТІҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУДЫҢ ШАРТТАРЫ

9.1. Бірлестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату үшін негіз болып табылатындар:

- бірлестік мүшелері жиналысының шешімі:

- сот шешімі;

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған басқа да негіздер.

9.2. Бірлестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім бірлестік мүшелерінің жиналысында бірлестік мүшелерінің кемінде екі, үш дауысымен қабылданады.

9.3. Бірлестікті қайта ұйымдастыру немесе таратуҚазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте және осы Жарғының ережесіне сәйкес жүргізіледі.

9.4.         Бірлестікті қайта ұйымдастыру бірігу, біріктіру, бөлу, қайта құру нысанында және заңдарда көзделген басқа да жағдайларда жүргізілуі мүмкін. Бірлестік қайта ұйымдастырылған кезде оның құқықтары мен міндеттері жаңадан құрылатын ұйымдардың құрылтай құжаттарында айқындалатын құқықтық мирасқорларға ауысады.

9.5.   Бірлестік таратылған жағдайда бірлестік мүшелерінің жиналысы тарату комиссиясын құрады, ол Қазақстан Республикасы Орталық әділет органының баспасөз басылымдарында оның таратылуы туралы және тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап талаптарды қарау тәртібі мен мерзімдері туралы жарияланымды орналастырады. Тарату комиссиясы мыналарды бағалайды: бірлестіктің қолма-қол мүлкін, оның дебиторлары мен кредиторларын анықтайды, олармен есептеледі, бірлестіктің борыштарын үшінші тұлғаларға төлеуге шаралар қабылдайды, тарату балансын жасайды және бірлестік мүшелерінің жиналысына ұсынады.

9.6.         Бірлестікті тарату кезінде кейін қалғанкредиторлардың талаптарын қанағаттандыружарғылық мақсаттарға жіберіледі. Бірлестік салық және басқа да жеңілдіктерді пайдаланған жағдайда және мүшелердің және (немесе) құрылтайшылардың жарналарына, өз қызметінен түскен кірістерге, жұртшылықтың қайырмалдықтарына ие болды, мемлекеттен немесе мемлекеттік емес ұйымдардан гранттар алды, тарату кезінде кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік бірлестіктің мүшелері, лауазымды тұлғалары немесе жалдамалы қызметкерлері арасында қайта бөлінбейді, ал оның жарғылық мақсаттарына пайдаланылуы тиіс.

9.7. Бірлестікті тарату туралы хабарламатіркеуші органға бірлестік мүшелерінің жиналысы (ерікті таратылған жағдайда) немесе сот тарату комиссиясының есебін және тарату балансын бекіткен сәттен бастап бір апта мерзімде ұсынады.

9.8. Бірлестік заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне тиістітиісті жазба енгізілгеннен кейін таратылған болып есептеледі.

 

10. БІРЛЕСТІК ТАРАТЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА МҮЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ

10.1. Бірлестік таратылған кезде кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлік, егер заң актілерінде өзгеше тәртіп көзделмесе, құрылтай құжаттарында көрсетілген мақсаттарға жіберіледі.

10.2. Егер бірлестік салық және басқа да жеңілдіктерді пайдаланса және мүшелердің және (немесе) құрылтайшылардың жарналарына, өз қызметінен түскен кірістерге, қоғамдық қайырымдылықтарына, мемлекеттен немесе мемлекеттік емес ұйымдардан гранттар алса, тарату кезінде кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлік ұйымның мүшелері, құрылтайшылары, лауазымды тұлғалары немесе жалдамалы қызметкерлері арасында қайта бөлінбейді, ал ұйымның жарғысына сәйкес оның жарғылық мақсаттарына пайдаланылуы тиіс.

10.3. Бірлестіктің қалған мүлкі оны тарату туралы шешім қабылдаған органның шешімі бойынша коммерциялық емес ұйымға берілді немесе жақын мақсаттарға жұмсалады.

 

 

 

 

JoomShaper